Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Website: www.moorddiner-thuis.nl, een website van Centime Internet Concepts, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 3295187, waar een moorddinerscript kan worden aangevraagd.

1.2 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat via de Website en/of een aanvraag heeft gedaan op de Website.

1.3 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Centime Internet Concepts en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.4 Levering van de dienst: het starten van de e-mails met rolbeschrijvingen voor het aangevraagde moorddiner.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Website zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Centime Internet Concepts slechts bindend indien en voor zover deze vanuit Centime Internet Concepts uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van de Website afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Centime Internet Concepts kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van de Website afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod op de Website en het voldoen aan de daarbij door Centime Internet Concepts gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Centime Internet Concepts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Centime Internet Concepts het recht om prijzen op een passende wijze aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Centime Internet Concepts is ontvangen, stuurt Centime Internet Concepts de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde op het afgesproken tijdstip toe.

5.2 Centime Internet Concepts is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten en/of diensten geleverd zullen worden.

5.4 Indien Centime Internet Concepts de producten en/of diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Artikel 6. Uitsluiting Herroepingsrecht

6.1 Indien de Klant binnen 1 week vóór de Levering van de dienst bestelt, gaat de Klant ermee akkoord dat met de bestelling van de dienst, de uitvoering van de overeenkomst direct start. Hierdoor komt het herroepingsrecht te vervallen.

6.2 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht vermeld.

6.3 Indien de klant langer dan 1 week vóór de Levering van de dienst bestelt, kan hij zijn bestelling kosteloos annuleren tot 1 week vóór de Levering van de dienst.

 

Artikel 7. Nadere bepalingen

7.1 Klant zal de afgenomen scripts niet anders gebruiken dan voor het moorddiner op de aangevraagde datum, niet verstrekken aan derden die geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst en niet doorverkopen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de scripts als bedrijfsactiviteit te gebruiken dan wel aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van Centime Internet Concepts. Bij schending van deze bepaling is Centime Internet Concepts gerechtigd een boete op te leggen van € 9.000 euro (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan Centime Internet Concepts volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Centime Internet Concepts is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Centime Internet Concepts tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Centime Internet Concepts staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door Centime Internet Concepts verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Centime Internet Concepts daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Centime Internet Concepts de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Centime Internet Concepts, kan hij bij Centime Internet Concepts telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 Centime Internet Concepts geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Centime Internet Concepts binnen 3 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Centime Internet Concepts aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2. Centime Internet Concepts is slechts aansprakelijk jegens Klant (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Centime Internet Concepts toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

11.3. Iedere aansprakelijkheid van Centime Internet Concepts voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en

diefstal.

11.5. De aansprakelijkheid van Centime Internet Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Centime Internet Concepts onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Centime Internet Concepts ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat

Centime Internet Concepts in staat is adequaat te reageren.

11.5. Klant vrijwaart Centime Internet Concepts van alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Opdracht.

11.6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel en/of ingehuurde

personen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Centime Internet Concepts kan worden gevergd, zal de uitvoering van de

Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Centime Internet Concepts verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse

rechter in het arrondissement waar Centime Internet Concepts gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Privacy statement

Algemeen
Centime Internet Concepts verzamelt geen gegevens van de bezoekers van www.moorddinerthuis.nl om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen.
Gegevens van bezoekers en klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder expliciete toestemming.
Gegevens die worden opgevraagd, dienen enkel om de benodigde informatie voor de moorddiners toe te kunnen sturen aan de organisator van het spel en de uitgenodigde spelers.

Bezoek website
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies
Bij het vertonen van bepaalde inhoud van onze site(s) kunnen zogenaamde ‘cookies’ geplaatst worden en afgelezen worden. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Centime Internet Concepts en bijvoorbeeld advertentienetwerken worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om online advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren die blijken uit uw klikgedrag.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

Google Analytics
Voor de website www.moorddinerthuis.nl kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Centime Internet Concepts te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke en voor de hand liggende manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan kunt u ons per e-mail vragen om u van de lijst te verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites
Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites, waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van www.moorddinerthuis.nl waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Centime Internet Concepts die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
Centime Internet Concepts stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Centime Internet Concepts
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Centime Internet Concepts, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Krijgt u geen reactie, dan verzoeken we u om ons te benaderen met een schriftelijk verzoek. Hiermee bedoelen we een brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Centime Internet Concepts.

Contactgegevens

Centime Internet Concepts
Kepplerstraat 15
3817 TA Amersfoort
KvK Amersfoort 32105198
BTW nr NL8191.61.810.B01